Terug naar overzicht

Axyos Privacybeleid

23 mei 2018 - Martin Meijer


 

Deze verklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Axyos.

Axyos respecteert de privacy van haar relaties en de gebruikers van onze website. Wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Deze verklaring is van toepassing op alle Axyos diensten: advisering, besturing van organisaties, opleidingen en werving & selectie.

Welke gegevens houden wij bij? Axyos kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten of doordat u deelneemt aan een door ons georganiseerde opleiding of seminar, of omdat u deze bij het invullen van een sollicitatieformulier of op andere wijze aan ons verstrekt. Het gaat om gegevens als:

 • voor- en achternaam, geslacht
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • in geval van een sollicitatie en/of deelname aan de Axyos Round Table (ART) leergang: door u aangeleverd CV (met bijvoorbeeld uw geboortedatum en foto) en brief
 • in geval van deelname aan een opleiding of seminar: functie, werkgever en foto als extra informatie.Met de aan ons verbonden adviseurs en docenten hebben wij een afspraak tot geheimhouding gemaakt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

 • Axyos heeft de volgende bedrijfsactiviteiten:
  • advisering aan organisaties, bestuurders, commissarissen en ondernemingsraden op het terrein van strategie, -implementatie, reorganisaties en thema onderwerpen zoals Beloning, Pensioen en de WNT
  • het organiseren van Axyos ART, zijnde een leergang voor eigentijds toezichthouden
  • het organiseren van (thema-)seminars
  • werving en selectie voor een positie als manager, bestuurder of commissaris

Op grond van bovenstaande activiteiten hebben wij een gerechtvaardigd belang om persoonsgegevens te verwerken.

Voor het vervullen van een via Axyos uitgezette vacature, raadplegen wij de cv’s van potentiële kandidaten die zijn opgenomen in onze database. Het kan zijn dat wij deze kandidaten actief benaderen bij een vacature. De gegevens die ons zijn verstrekt via het sollicitatieformulier gebruiken wij in de sollicitatieprocedure. Tevens gebruiken wij die gegevens om zowel telefonisch als schriftelijk (per e-mail en/of per post) met u te communiceren.

Daarnaast kan Axyos uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst, zoals opdracht, advies of opleiding.

Axyos verwerkt uw persoonsgegevens ook om u te benaderen met nieuwsbrieven, vacatures, ons opleidingen aanbod en uitnodigingen voor seminars. Voor het blijven ontvangen van deze uitingen vragen wij uw toestemming. Axyos maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens? Axyos bewaart uw persoonsgegevens voor de duur van de wettelijke bewaartermijnen. Persoonsgegevens van kandidaten wiens sollicitatie niet tot een plaatsing leiden, worden een jaar bewaard. De persoonsgegevens van ingeschreven kandidaten worden drie jaar bewaard. Als u uw toestemming intrekt, zullen de gegevens nog zes maanden bewaard worden. Als er andere bewaartermijnen gelden, worden die schriftelijk aan u medegedeeld.

Delen met anderen Axyos verkoopt uw gegevens niet aan derden. Als u heeft gesolliciteerd op een vacature, kunnen uw persoonsgegevens vertrouwelijk met de opdrachtgever worden gedeeld. Met opdrachtgevers spreken wij geheimhouding af. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Axyos blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies Axyos gebruikt geen cookies die leiden tot het gebruik van persoonsgegevens. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Voor de statistieken over het websitegebruik worden geanonimiseerde gegevens gebruikt.  

Google Analytics

Axyos maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Bezoekersinformatie wordt op anonieme basis overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google heeft daarvoor haar eigen privacy beleid. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website wordt gebruikt en om daarover rapporten aan Axyos te kunnen verstrekken. Deze informatie bevat geen persoonsgegevens.

Social media Op onze website zijn share buttons opgenomen van diverse social media-kanalen. Als u die gebruikt, volgt geen terugkoppeling naar deze social media, er worden geen cookies geplaatst en geen gebruikers gevolgd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft op elk moment het recht om de persoonsgegevens die wij van u bewaren in te zien, te wijzigen of te beperken. Ook kunt u verzoeken om uw gegevens over te dragen of geheel te verwijderen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Deze verzoeken kunt u doen via info@axyos.nl. Axyos zal zo snel mogelijk en uiterlijk binnen een maand op uw verzoek reageren. Klachten kunt u indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Beveiliging van uw gegevens Axyos neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op via info@axyos.nl.  

Rechtspersonen van Axyos

Uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van Axyos B.V., ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30252035.

Nog vragen?

Wilt u ons een vraag stellen of een opmerking delen, dan ontvangen wij die graag via info@axyos.nl.

 

Axyos B.V.

Postbus 272         

3720 AG BILTHOVEN

+31 6 553 64 737

www.axyos.nl