Terug naar overzicht

Bestuurs- & organisatievraagstukkenBij veel bestuurs- en organisatievraagstukken is de tendens de laatste jaren gericht op flexibilisering. Was eerst ‘outsourcing’ een veel gebruikt instrument, tegenwoordig kijken veel bedrijven naar vormen van flexibel werken om goed te kunnen ‘mee-ademen’ met de economische omgeving. Hoe kunnen bedrijven hun workforce verantwoord flexibiliseren met behoud van creativiteit en intellectuele eigendomsrechten?

Uit onderzoek blijkt dat veel flexibele krachten niet of nauwelijks in hun eigen ontwikkeling investeren, terwijl training en ontwikkeling ‘key’ zijn voor het innovatief en adaptief vermogen en dus de overlevingskans van bedrijven. 

In het kader van langer leven en werken is een aanpassing van het denken omtrent het vraagstuk 'belonen' in algemene zin noodzakelijk. Dat mensen, naarmate ze ouder worden, meer geld verwachten te verdienen, is niet meer realistisch in deze tijd. Naast productiviteit zijn de momenten in het leven die er toe doen, zoals de uitgaafpieken bij een (startend) gezin, onderwerpen die extra aandacht vragen in het kader van belonen en cao’s. Afbouw van arbeidsduur en beloning na 55 jaar, eveneens.


Als ondernemingen kapitaalinvesteringen doen worden vooraf uitvoerig investeringsanalyses gemaakt. Deze dienen ter ondersteuning van de oordeelsvorming en de strategische besluiten. Op het moment dat het over investeren in de factor arbeid gaat wordt het beeld anders. Managers hebben vaak onvoldoende zicht op de kwaliteit en de samenstelling van de workforce, nu en in de toekomst, en een onvoldoende onderbouwd antwoord hebben op de vraag: wat kost de huidige en toekomstige workforce? Bovendien is de drive om op korte termijn kosten op de workforce te besparen zo groot, dat men in de besluitvorming onvoldoende rekening houdt met de behoefte op lange termijn.

Een eerste vereiste is het in kaart brengen van het huidige en toekomstig gewenste personeelsbestand in zowel kwalitatieve als kwantitatieve zin. Dit uitgangspunt wordt gebruikt om de organisatie naar de toekomst toe robuust en wendbaar te maken en het organisatiebeleid hier op af te stemmen. Hoe gaat u om met het stuwmeer aan oudere medewerkers in het kader van een gezonde doorstroom en geleverde kwaliteit?  De actuele pensioenleeftijd is de laatste jaren drastisch omhoog gegaan. Deze trend zal zich verder doorzetten. Tegelijkertijd weten we dat er in Nederland een tekort aan arbeidspotentieel gaat ontstaan.


Axyos helpt bedrijven bij het snel inzichtelijk krijgen van zowel de kwalitatieve als de kwantitatieve aspecten rondom de workforce en die te vertalen in strategie, beleid en implementatie. Axyos helpt organisaties scenario’s te ontwikkelen om een levensfasebewust personeels- en beloningsbeleid op te zetten dat voldoet aan instroom- en uitstroomproblematiek gekoppeld aan de wendbaarheid en effectiviteit van de capaciteitsinzet.