Terug naar overzicht

Adviezen WNT (Wet Normering Topinkomens)

Voorbeelden van WNT-vraagstukken die met hulp van Axyos zijn opgelost

Hieronder volgt een kleine bloemlezing  uit de aan ons voorgelegde WNT gerelateerde vragen.

Aanpassen beloningsbeleid op de WNT

- Hoe kunnen we ons beloningsbeleid voor bestuurders en toezichthouders aanpassen op de WNT?

- Wat moeten we doen aan het beloningsbeleid voor het hoger management, waarvoor (nog) geen maximum beloning geldt.

- De huidig bestuurder die onder het overgangsrecht valt gaat met pensioen. Waar moeten we rekening mee houden bij de werving van een nieuwe  bestuurder?

- Hoe de beloning in te regelen van een meerhoofdig bestuur binnen de kaders van de WNT?

- Ontwerp van een algemene handreiking om toezichthouders te ondersteunen bij de besluitvorming  rond de aftopping van de pensioenregelingen op € 100.000,-.

- Hoe moeten we in het beloningsbeleid omgaan met voorwaarden vanuit het subsidie- of aanbestedingsbeleid van gemeenten?

Impact WNT op organisatie en arbeidsovereenkomsten

- WNT-scan van de arbeidsovereenkomsten van de bestuurders: voldoen ze aan de WNT, welke WNT-vraagstukken moeten er in de toekomst worden opgelost en op welke termijn?

- Wat zijn de gevolgen van veranderingen in de organisatie(-structuur) voor de toepassing van de WNT (zorgsector)?

- Wat zijn de gevolgen van de invoering van een nieuwe ministeriële sectorregeling voor de bezoldigingsafspraken?

- Toetsing van de door de organisatie opgestelde Klassenindeling voor de zorgsector en de onderbouwing daarvan.

- Check of aanpassing van de arbeidsovereenkomst aan de WNT nodig is.

- Toetsing van een overeenkomst met een interim-bestuurder aan de WNT.

Toepassing WNT-overgangsrecht

- Hoe moet de bezoldiging worden afgebouwd onder het WNT-overgangsrecht. Wat is nog wel en niet mogelijk. Wat is de prognose van de bezoldiging voor de komende 8 jaar? Wat zijn de effecten van toekomstige indexering?

- Kunt  u het door onze organisatie opgestelde afbouwschema voor de bezoldiging toetsen en onze salarisadministrateur daarbij begeleiden?

- Wat zijn de gevolgen van een versnelde afbouw. Hoe kan deze het beste worden afgesproken? 

- De bestuurder heeft een elektrische auto, nu nog zonder bijtelling. Wat zijn de WNT-gevolgen van vervanging van de auto. Wat kan wel en niet onder het overgangsrecht? 

Ontslag en pensionering in relatie tot WNT

- De bestuurder is op non-actief gesteld. Wat zijn de mogelijkheden onder de WNT om een ontslagregeling overeen te komen met onze bestuurder ?

- Het in kaart brengen van de financiële gevolgen van verschillende ontslagscenario’s voor een bestuurder.

- Hoe kan een geleidelijke overdracht van het bestuur aan een opvolger worden ingevuld met deeltijd-pensionering en wat betekent dit voor de arbeidsvoorwaarden?

- Moet onze bestuurder worden gecompenseerd voor de aftopping van de pensioenopbouw en zo ja met welk bedrag?

WNT toetsing

- Een bestuurder vraagt een second opinion op de conclusie van de controlerend accountant dat er sprake is van een onverschuldigde betaling die moet worden terugbetaald door een interim-bestuurder.

- Toetsing van de door de organisatie berekende bezoldiging aan de WNT en begeleiding van de salaris-administrateur bij de berekening. 

Verslaglegging

- Wij willen graag transparant rapporteren over de beloning. Wat zou in het Remuneratierapport van de RvC kunnen worden opgenomen over het bezoldigingsbeleid en het toepassen van overgangsrecht?

WNT (Wet Normering Topinkomens)