Terug naar overzicht

Liquidatie van Pf Royal Leerdam

Situatie:

Stichting Pensioenfonds Royal Leerdam (RLD) is een relatief oud ondernemingspensioenfonds.
RLD heeft haar pensioenaanspraken en -rechten reeds flink moeten korten en staat medio 2015 voor de strategische vraag: hoe verder? Uiteindelijk neemt het bestuur een voorgenomen besluit tot liquidatie van RLD.   

Vraagstelling:

Martin Meijer is gevraagd vanaf 23 september 2015 als onafhankelijk voorzitter te fungeren. De hoofdtaak is het liquideren van RLD en in dat kader een Collectieve Waarde Overdracht (CWO) te realiseren. Op 13 oktober 2015 verleend DNB haar goedkeuring aan de benoeming van Meijer als Voorzitter.

Aanpak:

Er wordt in goed overleg met alle stakeholders binnen enkele weken een actieplan vastgesteld:

·      Vanwege de liquidatie is de tijdshorizon van RLDA sterk verkort naar maximaal 1 jaar.

·      Als gevolg hiervan dienen een aantal zaken met spoed te gebeuren:

o  Teamspirit opbouwen en vasthouden

o  Stakeholders veelvuldig spreken, informeren en instemming verkrijgen voor voortgang

o  Beleggingsbeleid aanpassen en CWO proof maken

o  RLD situatie aan Amerikaanse moeder (NSE notering) uitleggen

o  Juridische procedure voeren jegens de Staat inzake stopzetting subsidie

o  Zoektocht naar een geschikte partij voor de CWO

o  Balans RLD schoon voor jaar ultimo 2015

Resultaten:

Het bestuur is voortvarend en slagvaardig aan het werk gegaan. Gedurende Q4 2015 is wekelijks vergaderd en zijn er meerdere malen ‘pressure cooker’ sessies geweest. Mede dankzij de externe  ondersteuning zijn processen soepel verlopen. Gedurende het proces kon het team altijd aan de positieve kant van de beslisboom blijven. Einde 2015 was de CWO gerealiseerd en de balans van RLD schoon. Derhalve kon in 2016 de liquidatie conform plan plaatsvinden. Dit is uiteindelijk in Q3 2016 gerealiseerd.

Investering in tijd:

Dit was een interim management project gedurende 1 jaar met een fulltime tijdsbesteding in 2015 en gedurende de afbouw in 2016 1 dag per week.

Pensioenfonds Royal Leerdam