Terug naar overzicht

Liquidatie van Bpf AENA

Situatie:

AENA (Stichting Beroepspensioenfonds voor zelfstandige kunstenaars) heeft begin oktober 2012 een 7 hoofdig bestuur. Door interne onenigheid stappen medio oktober 2012 per direct 5 bestuursleden op. Er blijven 2 bestuursleden over. Dat is te weinig en DNB trekt aan de alarmbel.

Vraagstelling:

Martin Meijer is gevraagd vanaf 1 november 2012 als onafhankelijk voorzitter te fungeren. Op 2 november 2012 ontvangt het bestuur AENA bericht van de Staatssecretaris OC&W dat de premie-subsidie per 1 januari 2013 geheel zal stoppen. Derhalve is de hoofdtaak nu het liquideren van het pensioenfonds AENA (AENA) en in dat kader een Collectieve Waarde Overdracht (CWO) te realiseren.  Op 22 december 2012 verleend DNB haar goedkeuring aan de benoeming van Meijer als Voorzitter.

Aanpak:

Er wordt in goed overleg met alle stakeholders binnen een 2 maanden tijd een actieplan vastgesteld:

·      Vanwege de liquidatie is de tijdshorizon van AENA sterk verkort naar maximaal 2 jaar.

·      Als gevolg hiervan dienen een aantal zaken met spoed te gebeuren:

o  Het benoemen van nieuwe bestuursleden tot een totaal van 5 bestuursleden

o  Het opnieuw opbouwen (en vasthouden) van teamspirit

o  Het aanpassen van de Statuten

o  Het aanpassen van de Reglementen. Bv. einde van het deelnemerschap was niet geregeld want ‘kunstenaar ben je voor het leven’

o  Het aanpassen van het beleggingsbeleid en zakelijke waarden verkopen

o  Het verhogen van de rentehedge van 50% naar 100% van de nominale verplichtingen

o  Het continu en consequent informeren van alle stakeholders over de voortgang

o  Het voeren van een juridische procedure jegens de Staat inzake stopzetting subsidie

o  Het vinden van een geschikte partij voor de CWO

o  Het opschonen van de AENA balans voor jaar ultimo 2013

o  Het vernieuwen van de SLA met PGGM.

Resultaten:

Het nieuwe team, met één oudgediende, is voortvarend en slagvaardig aan het werk gegaan. Gedurende 2013 is er 16x vergaderd en zijn er meerdere malen ‘pressure cooker’ sessies geweest. Mede dankzij de PGGM ondersteuning zijn processen soepel verlopen. Gedurende het proces kon het team altijd aan de positieve kant van de beslisboom blijven. Einde 2013 was de CWO gerealiseerd en de balans van AENA schoon. Derhalve kon in 2014 de liquidatie conform plan plaatsvinden. Dit is uiteindelijk in Q3 2014 gerealiseerd.

Investering in tijd:

Dit was een interim management project gedurende 2 jaar met een tijdsbesteding van gemiddeld 2,5 dag per week.

Beroepspensioenfonds AENA