De factor Duurzame Arbeid in bedrijven krijgt bij Axyos vanuit diverse invalshoeken speciale aandacht Lees meer
Governance en de financiële discipline van Axyos zijn geen op zichzelf staand gebeuren  Lees meer
Axyos ondersteunt organisaties met adviezen op juridisch gebied. Daarbij gaat het niet zo- Lees meer
In ontwikkeling. Lees meer

Axyos is een klein en hoogwaardig adviesbureau met korte lijnen. Dat willen we graag zo houden! Met circa 10 ervaren adviseurs in verschillende disciplines en met gedegen ‘track records’ op directieniveau formuleren wij multidisciplinair advies en leveren robuust werk.

Ons specialisme richt zich op het oplossen van vraagstukken op het gebied van duurzame arbeid, governance, stakeholdermanagement, finance, legal en pensioen.

De Axyos partners zijn sparringpartners voor commissarissen en bestuurders. Wij leveren alleen maatwerk; er bestaan ons inziens geen confectie oplossingen. Wij houden van het adviesvak, maar wel met een duidelijke “hands on” mentaliteit. Dus zelf ondervinden welke vragen en problemen er binnen organisaties spelen en die meehelpen oplossen. Dat kan ook heel goed in de rol van interim manager.

Onze missie is: ‘MensenOrganiseren’. Mensen en hun gedrag bepalen in hoge mate het realiseren van doelstellingen. Axyos is daarbij uw ervaren sparring partner met ‘krassen op de ziel en voeten in de klei’.

 

 

Professionaliseringsprogramma HR
6 bijeenkomsten - keuze uit voorjaar 2017 of najaar 2017 - Landgoed Dijnselburg te Zeist

Introductie
Dit professionaliseringsprogramma helpt de HR-professional om met meer kracht en effect de eigen deskundigheid in te zetten om een waardevolle bijdrage te leveren voor de organisatie.

Centraal staat het ontwikkelen van een gelijkwaardig Business-partnerschap met Directie, (lijn)management, medewerkers en andere stafafdelingen. Een partnerschap waarin HR-deskundigheid en betrokkenheid bij de Business een vaste plek hebben.

Doelgroep

Dit programma is gericht op alle medewerkers die werkzaam zijn op een HR- afdeling, ongeacht hun werkervaring of werkgebied. Maar ook voor lijnmanagers die in het kader van hun loopbaanontwikkeling een uitstap naar HR maken, is dit programma interessant.
Het HR Businesspartnerschap is namelijk relevant voor iedereen die zich bezighoudt met HR.

Op grond van functie en/of werkervaring formeren we een leergroep met peers, waarbij de diversiteit het leren van elkaar stimuleert. Ook is het mogelijk om als HR-team als geheel in te tekenen.
We streven naar groepen van 10-15 personen. Dit om iedere deelnemer persoonlijke aandacht te kunnen garanderen.

Opzet (klik aan):

Programma

Het programma bestaat uit 6 bijeenkomsten, van 16.00 – 21.00 uur op Landgoed Dijnselburg in Zeist. De opbouw van het programma is gebaseerd op de visie van Dave Urich (1997, Human Resource Champions). Ulrich betoogt dat HR resultaatgericht te werk moet gaan, waarbij vanuit het business resultaat teruggeredeneerd moet worden welke HR-acties ondernomen dienen te worden. Hij rijkt een model aan dat het hart van zijn visie vormt: de vier rollen voor de HR-professional.

De eerste rol is de HR Business Partner, waarbij het resultaat de uit te voeren Businessstrategie is. De tweede rol, de Administrative Expert, behelst het bouwen en onderhouden van Administratieve structuur van en rond het personeel.
Bij de derde rol, de Employee Champion, draait het om het managen van de medewerkerbijdrage, door de betrokkenheid en bekwaamheid te vergroten. In vierde rol, de Change Agent, staat het managen van transformatie en verandering centraal, het resultaat is het creëren van een vernieuwde organisatie. Ulrich stelt dat wanneer een van de vier rollen zwak verzorgd is, een organisatie daar last van gaat krijgen. HR moet dus zowel op stabiliteit als op verandering aansturen.

Een tweede model dat ten grondslag ligt aan het programma is van Simon Sinek (2012, Begin met het Waarom, De Gouden Cirkel van ondernemen). Zijn stelling is dat aan een wervende en succesvolle strategie drie centrale vragen ten grondslag liggen die volgtijdelijk beantword dienen te worden:
•    Waarom professionaliseren?
•    Hoe kun je professionaliseer? en
•    Wat doe je dan (anders)?

Door het bewustzijn over de huidige rol en de gewenste rol van HR te vergroten, ontstaat energie om in beweging te komen. Het Business partnerschap is een helder concept om die gewenste rol op te pakken. Bedrijfskundige theorie en kennis van de nieuwste HR-trends, verpakt in korte inleidingen en veel praktijkoefeningen, helpen om ander, effectiever gedrag te vertonen.

Intervisiegroepen en Logboek

Tussen de 6 bijeenkomsten worden 3 intervisiebijeenkomsten aangeboden, rond concrete vraagstukken uit de eigen praktijk van deelnemers. De drijvende kracht achter intervisie wordt gevormd door het zgn. leercontract dat deelnemers met zichzelf afsluiten. Door vooraf persoonlijke leerdoelen te formuleren en tussentijds van het intervisiegroepje (4-6 medecursisten) feedback hierop te vragen, wordt het leren van en met elkaar gestimuleerd. De voortgang en realisatie rond deze leerdoelen wordt vastgelegd in een persoonlijk logboek, dat vertrouwelijk is en alleen gedeeld en besproken wordt binnen de Intervisiegroep.

Dag 1 & 2: Waarom professionaliseren?

Inhoud
In deze eerste twee dagen staat het besef centraal waarom HR zou moeten veranderen en wat jouw persoonlijke rol daarin is. Jouw directe collega’s hebben allerlei verwachtingen, terecht of niet, bij jou en bij je vakgebied. Welke zijn dit en wat kun je daarmee, wat moet je daarmee?

Anderzijds wordt je uitgenodigd om je persoonlijke visie op jouw vak onder woorden te brengen. Waarom heb je ooit voor deze loopbaan gekozen? Of koos de carrière jou? Wat is jouw missie, wanneer ben je geslaagd in je werk en in het leven? Een goede persoonlijke visie helpt je de zin van jouw bestaan vast te stellen en keuzes te maken die voor jou belangrijk zijn en bij je passen. Dat bereik je door helder vast te stellen wie je bent, wat je wilt en wat je kunt.

Leerdoelen
•    Je bent je bewust van de beelden en overtuigingen die men in het algemeen over het vakgebied HR koestert.
•    Je hebt je persoonlijke visie geformuleerd, weet waar je naar op weg bent en wat voor jou belangrijke ‘drivers’ zijn om deze reis te volbrengen.
•    Je hebt kennis gemaakt met stakeholdermanagent en hebt door deze bril jouw werkomgeving in kaart gebracht.
•    Je hebt een business- en organisatieanalyse gemaakt.
•    Je hebt jouw HRM-opdracht uit deze business- en organisatieanalyse gedestilleerd.
•    Je hebt via je intervisiegroep een leeromgeving gecreëerd waarin het laagdrempelig, praktijkleren (nu en in de toekomst) geborgd is.

Programma
Het programma van de twee dagen die gaan over de Waarom?-vraag, ziet er als volgt uit:

Dag 1         Waarom?
16.00 – 16.30 uur                 Welkom & 1e kennismaking
16.30 – 17.30 uur         Wat vindt de buitenwacht van HR? (Stakeholderanalyse)
17.30 – 18.30 uur         Avondmaaltijd
18.30 – 19.30 uur         Welke opdracht moet ik volbrengen? (Business Analyse)
19.30 – 20.30 uur         Ethiek en moraal in HR (17 VN Sustainable Development Goals 2016)
20.30 – 20.30 uur                          Formeren intervisiegroepjes, afspreken data en afsluiting                      

 

Dag 2
        Waarom?
16.00 – 16.45 uur                 Wie zijn mijn bondgenoten? (Stakeholdermanagament)
16.45 – 17.30 uur         Wat kan ik als professional bijdragen? (HR-strategie)
17.30 – 18.30 uur         Avondmaaltijd
18.30 – 19.30 uur         Wat kan ik als professional bijdragen? (HR-strategie)
19.30 – 20.30 uur         Waarom heb ik dit vak gekozen?
20.30 – 20.30 uur                          Afsluiten en vooruitblik                     

Dag 3 & 4: Hoe ontwikkel ik business impact?

Inhoud
Deze twee dagen staat de Hoe?-vraag centraal; welke rol ga jij vervullen binnen jouw organisatie? In dag 3 en dag 4 komen verschillende thema’s voorbij op basis waarvan jij jouw rol kunt bepalen en samenstellen.  
Allereerst worden de rol-dilemma’s verkent waarin stafafdelingen maar al te vaak voor gesteld worden. Ook staan we uitgebreid stil bij de visie van Dave Ulrich, op de rol van HR. Omdat de ene vraag de andere niet is, en de ene opdrachtgever de andere niet, zijn er verschillende stijlen van adviseren. Welke stijl past het beste bij jou, bij welk vraagstuk of bij welke opdrachtgever?
In oplossen van ICT-vraagstukken is een nieuwe werkwijze ontwikkeld, die ook navolging vindt in andere bedrijfsdiciplines. Wat kan HR hiervan leren c.q. overnemen? En hoe kan een HR-afdeling aan effectiviteit winnen?  
Dag 4 wordt afgesloten met een boksclinic (onder deskundige begeleiding!), waarin je geconfronteerd wordt met jouw manier van ‘strijden’.

Leerdoelen
•    Je hebt inzicht in het gedachtengoed van het Business Partnerschap volgens Dave Ulrich. En je hebt individueel en in groepsverband een vertaalslag gemaakt naar je eigen werksituatie.
•    Je hebt je geoefend in 4 verschillende adviesstijlen, gericht op het vraagstuk en je gesprekspartner.
•    Je hebt kennisgenomen van het Agile-werken en het Click, call, face-bedieningsconcept; welke toepassingsmogelijkheden dit voor HR zou kunnen hebben. Ook heb je nagedacht of dit voor jouw afdeling van waarde kan zijn.
•    Je hebt inzicht in het gedachtengoed van het Business Partnerschap volgens Dave Ulrich. En je hebt individueel en in groepsverband een vertaalslag gemaakt naar je eigen werksituatie.
•    Je hebt je geoefend in 4 verschillende adviesstijlen, gericht op het vraagstuk en je gesprekspartner.
•    Je hebt kennisgenomen van het Agile-werken en het Click, call, face-bedieningsconcept; welke toepassingsmogelijkheden dit voor HR zou kunnen hebben. Ook heb je nagedacht of dit voor jouw afdeling van waarde kan zijn.

Programma
Het programma van de twee dagen die gaan over de Hoe?-vraag, ziet er als volgt uit:

Dag 3
Hoe?
16.00 – 16.45 uur Dilemma's van stafafdelingen
16.45 – 17.30 uur Business Partnerschap volgens Ulrich
17.30 – 18.30 uur Avondmaaltijd
18.30 – 19.30 uur Situationeel adviseren
19.30 – 20.30 uur Situationeel adviseren
20.30 – 21.00 uur                  Afsluiten en vooruitblik

 

Dag 4
Hoe?
16.00 – 16.45 uur Click, call, face
16.45 – 17.30 uur Agile werken
17.30 – 18.30 uur Avondmaaltijd
18.30 – 20.30 uur Hoe kies ik mijn strijdplan? (Boksclinic)
20.30 – 21.00 uur                  Afsluiten en vooruitblik                     

Dag 5 & 6: Wat zijn relevante thema's op mijn vakgebied?

Inhoud
De laatste twee dagen staan in het teken van de inhoudelijke ontwikkelingen van ons vakgebied centraal; de Wat?-vraag gaat over de agenda die je voert als Business partner, over de werkzaamheden en activiteiten waarmee je jouw toegevoegde waarde voor de organisatie wilt realiseren.
Welk effect probeer je met je initiatieven te bewerkstelligen? Hoe meet je dat effect en is de relatie tussen initiatief en effect eenduidig aan te tonen? Allemaal vragen die aan de orde komen bij het thema HR-analytics. Eveneens cijfermatig van aard is het onderwerp Strategische Personeelsplanning (SPP); hoe onderbouw je een meerjarige investering in competenties, om daarmee te anticiperen op de toekomstige behoeftes van jouw organisatie?
Ieder bedrijf of organisatie krijgt te maken met Vergrijzing en Vergroening. Of het nu gaat om het inzetbaar houden van ouder wordende werknemer of om het binden en boeien van jonge Millennials’ of ‘Grey meets Green’, het leeftijdsbewuste personeelsbeleid is niet meer weg te denken uit de actuele HR-praktijk.

Afsluitend komt het aan op de integratie van de aangeboden kennis en vaardigheden; wat ga je doen om de ‘HR Business Partner’-rol op te pakken? Welke doel kies je, welke obstakels heb je te overwinnen, welke keuzemogelijkheden zie je voor jezelf en hoe gemotiveerd ben je om succes te behalen? De intervisie-begeleiders zijn hierbij beschikbaar voor een persoonlijk consult.

Leerdoelen
•    Je bent in staat om HR-activiteiten/ -investeringen te analyseren en te onderbouwen door middel van ken- en stuurgetallen.
•    Je hebt kennis gemaakt met strategische personeelsplanning, als kwantitatief fundament onder het HR-beleid.
•    Je hebt de karakteristieken van generaties c.q. leeftijdsgroepen van medewerkers leren kennen.
•    Je hebt kunnen leren van de ervaringen van een ervaren HR-manager uit de praktijk, over het zijn van HR Business Partner.
•    Je hebt alle opgedane kennis en ervaringen verwerkt in een persoonlijk statuut en een persoonlijke agenda als HR-professional. Daarbij heb je feedback ontvangen van je intervisiebegeleider in een persoonlijk consult.

Programma
Het programma van de twee dagen die gaan over de Wat?-vraag, ziet er als volgt uit:

Dag 5
Wat?
16.00 – 16.45 uur De meetbaarheid van HR (HR-analytics)
16.45 – 17.30 uur Strategische personeelsplanning
17.30 – 18.30 uur Avondmaaltijd
18.30 – 19.30 uur Generatie- en leeftijdsbewust HR
19.30 – 20.30 uur Duurzame inzetbaarheid
20.30 – 21.00 uur                  Afsluiten en vooruitblik

 

Dag 6
Wat?
16.00 – 16.45 uur Veranderingen in leidinggeven en managementsturing
16.45 – 17.30 uur Gesprek met een ervaren HR Business partner
17.30 – 18.30 uur Avondmaaltijd
18.30 – 19.30 uur Integratie en persoonlijk consult intervisiebegeleiders
19.30 – 20.30 uur Integratie en persoonlijk consult intervisiebegeleiders
20.30 – 21.00 uur                  Evaluatie en vervolg                

Investering & Data

U betaalt voor dit programma € 3.250,- exclusief 21% btw. Dit bedrag is inclusief studiemateriaal, diner en dranken tijdens de lesdagen.

Data:
Leergroep 1:
1.    Donderdag 30 maart
2.    Donderdag 20 april
3.    Donderdag 11 mei
4.    Donderdag 1 juni
5.    Donderdag 22 juni
6.    Donderdag 6 juli

Leergroep 2:
1.    Donderdag 7 september
2.    Donderdag 28 september
3.    Donderdag 12 oktober
4.    Donderdag 9 november
5.    Donderdag 30 november
6.    Donderdag 14 december

U kunt zich aanmelden via dit formulier of via: 06-51522450. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Richard de Vries: Richard.devries@axyos.nl of via 06-51522450.

 


WKR met ingang van 1 januari 2015 wettelijk verplicht

Voor ALLE werkgevers! Klik hier om te weten wat dat voor u betekent en voor de WKR scan.